Dyslexiutredning

När vi tagit emot en remiss gällande dyslexi eller läs- och skrivsvårigheter kallar vi till en utredning.

En utredning tar mellan 3 och 5 timmar att göra och kan göras på en dag eller delas upp på två eller flera tillfällen. Inför utredningen får ni hem ett frågeformulär. Det innehåller frågor om barnets språkutveckling och allmän utveckling, hur ni upplever att det fungerar i skolan eller på arbetsplatsen mm. Om det är ett skolbarn som ska utredas vill vi gärna ha kontakt med skolan.

Inför utredningen behöver vi ett pedagogiskt underlag från barnets lärare eller mentor. Det innehåller frågor om hur ert barn fungerar i skolan och hur läraren upplever att barnet kan läsa och skriva. 

Utredningen inleds med ett samtal där frågeformulären gås igenom och där ni har möjlighet att berätta och beskriva vad ni skulle vilja ha hjälp med. Därefter påbörjas själva undersökningen där förmågor som avkodning, läsförståelse, språkförståelse, läshastighet och stavning bedöms med hjälp av olika test. Vi tar paus när det behövs och det är alltid bra att ha med sig något att äta eller dricka till pauserna.