Vård hos oss

Alla som önskar hjälp av logoped ska känna sig varmt välkomna till oss! Inga frågeställningar är för komplexa för oss och hos oss finns kunskap och erfarenhet inom alla logopedins områden. Vi är vana att arbeta med hjälp av tolk och våra mottagningar är självklart anpassade så att de ska vara tillgängliga för alla, oavsett eventuellt funktionsnedsättning.

Barn med sen språkutveckling

Alla som har frågor beträffande sitt barns tal- och språkutveckling är välkomna att kontakta logoped.

I mötet eftersträvar vi en trygg och positiv miljö. Genom lekar, övningar och tester skaffar vi oss kunskap om barnets språkutveckling. Logopeden gör en bedömning av uttal, ordförråd, grammatik, språkförståelse, munmotorik, koncentrationsförmåga och förmåga till kontakt och samspel. Vi kan boka enskilda föräldrasamtal där du som förälder/vårdnadshavare kan känna dig fri att ställa frågor och få möjlighet att förmedla din egen bild av ditt barns svårigheter och styrkor.

För varje barn görs en individuell behandlingsplan som utgår från barnets tal- och språksvårigheter och hur barnets liv ser ut; nätverk, vardag, ålder och så vidare. Behandlingsplanen utvärderas kontinuerligt. Under behandlingens gång anpassar vi mål och inriktning utifrån barnets utveckling och framsteg. Du som vårdnadshavare förväntas delta aktivt i behandlingen och barnets träning.

Dyspraxi
Barn med dyspraxi behöver ofta behandling flera gånger i veckan för att nå bästa resultat. Det har vi möjlighet att erbjuda på Logopedbyrån Dynamica.

Flerspråkighet
Vi har lång erfarenhet av att arbeta med flerspråkiga barn i mångkulturella områden och är vana att vid behov arbeta med tolk både i bedömning och behandling.

Ätande, matning, sväljning, munmotorik
Barn med sent utvecklad munmotorik har ibland svårt att äta, dricka och svälja och de dreglar kanske mer än andra barn. Även detta kan logopeden hjälpa till med.

Dyslexi

Barn och vuxna med läs- och skrivsvårigheter är varmt välkomna till oss för att göra en utredning enligt de riktlinjer som gäller inom Stockholms län.

Vi undersöker läs- och skrivförmåga och efter går vi igenom vad som framkommit och om utredningen resulterat i dyslexidiagnos eller inte.

Vi skriver ett utlåtande där resultat, diagnos och förslag på åtgärder tydligt framgår. Vid behov provar vi ut och förskriver tekniska läs- och skrivhjälpmedel att använda i hemmet.

För skolelever vill vi gärna ha ett nära samarbete med skolan. I utredningen ingår, efter vårdnadshavaren samtycke, ett återkopplingssamtal på elevens skola. Där samlas vårdnadshavare, logoped och berörda lärare för att diskutera resultaten och lämpliga åtgärder.

För vuxna hjälper vi gärna till med intyg till högskoleprov eller körkort.

En tid efter avslutad utredning följer vi upp hur läs- och skrivhjälpmedlen fungerar och gör ändringar vid behov. Det går också alltid bra att ta ny kontakt igen för att få en uppdatering vad gäller hjälpmedel.

Neurologopedi

Vi tar emot vuxna med tal-, språk- och sväljningssvårigheter till följd av stroke, Parkinsons sjukdom, ALS och andra neurologiska sjukdomar. Vi erbjuder även besök i hemmet. Flera av våra logopeder har LSVT-kompetens. Läs mer om LSVT nedan.

Röstbesvär vid Parkinsons sjukdom

Det är mycket vanligt att Parkinsons sjukdom leder till röstbesvär av olika slag. På Logopedbyrån Dynamica kan vi erbjuda LSVT-behandling, en evidensbaserad behandlingsmetod utarbetad för personer med Parkinsons sjukdom som har besvär med svag röststyrka.

LSVT står för Lee Silverman Voice Treatment. Behandlingsformen är intensiv med träning hos logoped 4 dagar i veckan under 4 veckor kombinerat med daglig träning hemma. Metoden har visat sig effektiv för att öka röststyrkan och motverka ytterligare försvagning av röstfunktionen.

Vi erbjuder LSVT-behandling på flera av våra mottagningar i Stockholms län och inom kort även på vår onlinemottagning. Liksom för all logopedisk behandling på landstingstaxa krävs remiss från läkare men vi tar även emot privatbetalande patienter.

Besök lsvtglobal.com för mer information.

Röstbesvär

Det är vanligt med olika typer av röstbesvär. Detta märks särskilt hos de som har röstkrävande yrken, men även andra är beroende av en fungerande röst i sitt arbete och på sin fritid.

Med röstbesvär menas t ex heshet, torrhet i halsen, klumpkänsla, värk i och kring halsen eller svårigheter att höja röststyrkan. Sjukdomar kan också göra att röstfunktionen påverkas vilket kan ge övergående eller bestående skador på stämbanden.

För att försäkra oss om att vi ger dig bästa möjliga behandling behöver vi veta hur dina stämband ser ut och rör sig. Därför behöver du besöka en foniater innan du kommer till oss. Be din husläkare om remiss!

Logopeden analyserar rösten genom att lyssna till hur den låter under det att du pratar och gör olika röstövningar. Utifrån dina förutsättningar utformar ni en behandlingsplan. Behandlingen består sedan av olika rösttekniska övningar. Du får också arbeta med avspänning, kroppshållning och andning.

Vid behov kan vi även göra arbetsplatsbesök.

Barnheshet
Det är relativt vanligt med kronisk heshet hos barn. Detta är oftast helt ofarligt men kan ge upphov till stora problem, både i skolan/förskolan och hemma. Röstträning hos logoped kan ofta vara effektiv även för barn, och våra behandlingsmetoder är anpassade till barn i olika åldrar.

Stamning

Vi tar emot barn, ungdomar och vuxna som stammar för utredning och behandling på många av våra mottagningar.
Vid stamning hos förskolebarn kan vi erbjuda behandling enligt både PCI (Palin Parent-Child Interaction) och Lidcombeprogrammet.