Läs- och skrivutredning/dyslexiutredning

När vi tagit emot en remiss gällande läs- och skrivsvårigheter eller språkliga svårigheter kallar vi till en utredning. Inför utredningen är det bra om ni hemma tillsammans funderar eller pratar om hur barnets tal- och språkutveckling samt läs- och skrivutveckling har sett ut. Om tidigare utredningar har gjorts (t.ex. hos logoped eller psykolog) vill vi gärna att ni tar med dessa. Om barnet har en nyligen skriven text som inte är rättad hemma eller i skolan får ni gärna ta med denna också.

En utredning tar mellan 3 och 5 timmar att göra och kan göras på en dag eller delas upp på två eller flera tillfällen. Eftersom läs- och skrivsvårigheter och språkliga svårigheter kan ha många olika orsaker undersöker vi läs- och skrivförmåga, språkliga förmåga samt bakomliggande förmågor brett och grundligt i en utredning.

Utredningen inleds med ett samtal där ni får möjlighet att berätta och beskriva vad ni skulle vilja ha hjälp med. Logopeden ställer frågor om hur det fungerar med läsning och skrivning, om språklig förmåga, om skolgång och allmän utveckling. Denna bakgrundsinformation är viktig för att göra en så bra bedömning som möjligt. Ibland genomförs detta samtal innan själva besöket på mottagningen, som ett videosamtal eller per telefon. Kontakta logopeden om du som vårdnadshavare behöver tolk för detta samtal.

Efter samtalet påbörjas själva utredningen där förmågor som avkodning, läshastighet, läsförståelse, språkförståelse och stavning bedöms med hjälp av olika uppgifter. Vi tar paus när det behövs och det är bra att ha med sig något att äta eller dricka till pauserna. För att utredningen ska gå att genomföra behöver barnet kunna och vilja medverka i bedömningen.

Efter att uppgifterna är gjorda gör logopeden en sammanvägd bedömning av barnets språkliga förmåga samt läs- och skrivförmåga utifrån bakgrundsinformation och resultaten på de olika uppgifterna. Resultatet av bedömningen gås igenom på plats eller vid ett telefonsamtal en annan dag. Då sammanfattar logopeden bedömningen och informerar om barnet uppfyller kriterierna för någon diagnos (t.ex. Dyslexi eller språkstörning) eller inte. Logopeden ger även muntliga rekommendationer.

Efter utredningen skriver logopeden ett utlåtande där bedömningen gås igenom. Om behov finns av anpassningar eller stöd i skolan skickar logopeden också hem rekommendationer gällande detta. Detta utlåtande skickas även till den som har skickat remissen (ofta skolsköterska eller skolläkare).

Efter utredningen finns också möjlighet till ett återkopplingssamtal med skolan. Vid detta samtal gås bedömningen igenom och anpassningar och stöd i skolan diskuteras tillsammans med skolan. Detta tillfälle brukar vara värdefullt för både hem och skola.

För boende i Stockholm finns också möjlighet till en hjälpmedelsutprovning om behov finns. Då visar logopeden olika verktyg som kan underlätta vid läs-, skriv-, och språkliga svårigheter (så som talsyntes och rättstavningsprogram). Om behov finns kan logopeden förskriva sådana program att använda i hemmet.

Varmt välkommen för din utredning. Kontakta logopeden ni ska träffa om det finns ytterligare frågor!